Oświadczenia z zakresu Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

27/09/2021

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie

Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. rozporządzenia   : W terminie 1 stycznia 2008 r wnioskodawca ( podmiot działający   w sektorze pasz ) musi złożyć oświadczenie w formie wymaganej przez właściwy   organ, iż spełnia on warunki określone w niniejszym rozporządzeniu 
  
  Wzór oświadczenia :
  
  OŚWIADCZENIE
  podmiotu działającego na rynku   pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii
  o spełnieniu wymogów rozporządzenia   Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
  ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
  1. Dane identyfikacyjne podmiotu działającego   na rynku pasz:
  a) imię, nazwisko i adres …………………………………………………………………................
  b) nazwa i adres przedsiębiorstwa paszowego ...............................
  c) numer NIP lub REGON * ……………………………………………………………...................
  2. Zakres wykonywanej działalności   **):
  □-wytwarzanie produktów rolnych, w tym ich uprawa, zbiór, przechowywanie,
  przetwarzanie, transport lub ich wprowadzenie   na rynek
  □-wytwarzanie, przechowywanie pasz, w tym mieszanek paszowych lub ich wprowadzenie
  na rynek
  □-transport lub przechowywanie lub przeładunek produktów rolnych lub pasz, w   tym mieszanek paszowych
  3. Ja niżej podpisany i występujący w imieniu przedsiębiorstwa paszowego   wymienionego w
  pkt 1 lit. b prowadzącego działalność w zakresie wymienionym w pkt 2   oświadczam, że przedsiębiorstwo wymienione w pkt 1 lit. b spełnia wymogi   nałożone przepisami rozporządzenia   Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.   ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz w zakresie odpowiadającym rodzajowi prowadzonej   działalności.
  ……………………………….. ……………………………….
  Miejscowość i data Podpis oświadczającego
  *) - niepotrzebne skreślić
  **) - wstawić znak „x” w przypadku prowadzenia   działalności