Zadania

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r,  poz. 1077 ).

2.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.).

3.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 . poz.594 z późn. zm.).

4.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

(tekst jednolity Dz. U. z 2013,  poz. 856 z późn. zm.).

5.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r, poz. 1172 z późn. zm.).

6.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

( tekst jednolity Dz.U. z 2014  poz.398 z poźn. zm.).

7.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 424 z późn. zm.).

8.

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

( tekst jednolity Dz.U.  z 2008 r,Nr 45. poz. 271 z późn. zm.).

9.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(tekst jednolity Dz.U. z 2014r.poz.1577 z późn. zm.).

10.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu

( tekst jednolity Dz. U.z 2015 r, poz. 519 z późn. zm.).

11.

 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i  izbach lekarsko-weterynaryjnych                                                                ( tekst jednolity Dz. U.z 2016 r, poz. 1479 z późn. zm.).

12.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierzat                                                                                                                (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1047 z późn. zm.)

13.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 r. z dnia 21 października 2009 r. okreslające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylajace rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ( rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzernia zwierzecego )

(Dz. U. UE.L. 09.300.1 z późn. zm.).

14.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 okreslającego przepisy sanitarne dotyczące  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego  nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi , oraz w sprawie  wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy

Dz.U. UE. L 54 z 26.2.2011.).